Informácie pre žiadatela

Občianske združenie Dobrý skutok svoju pomoc zameriava na niekoľko oblastí, ktoré pracovne delíme do nasledujúcich piatich kategórií.

 • deti (postihnuté, choré, opustené ...), ústavy a inštitúcie, ktoré sa o deti starajú (napr. Detské domovy, ústavy sociálnej starostlivosti, stacionáre a pod.)
 • seniori a inštitúcie, ktorá sa o seniorov starajú
 • telesne a mentálne postihnutí bez rozdielu veku
 • pestúnské rodiny
 • zvieratá (asistenčný pes pre plnoletých klientov, záchrana ohrozených druhov vo voľnej prírode aj v zajatí atď.)

Ďalšie kategórie môžu byť podľa potrieb vytvorené, popr. existujúce kategórie rozšírené.

Výber z mnohých žiadostí, ktoré sú Dobrému skutku adresované, nie je ľahká. Snažíme sa vyberať tie najnaliehavejšie prípady, keď si žiadateľ nemá možnosť predmet žiadosti zabezpečiť sám.

Peňažné dary poskytujeme najčastejšie na:

 • zdravotné pomôcky, ktoré žiadateľ potrebuje na odstránenie, zmiernenie alebo prekonanie následkov postihnutia, choroby či úrazu
 • rehabilitačné liečebné programy (okrem delfínoterapie)
 • zlepšenie kvality života postihnutých osôb (napr. bezbariérové úpravy bývania, príspevky na zlepšenie mobility, odľahčovacie a asistenčné služby apod.)

Každá žiadosť o finančný dar je starostlivo prekontrolovaná. Žiadateľ o dar je povinný o.z. Dobrý skutok dodať doklady, ktoré celú žiadosť odôvodňujú.

Ku každej Žiadosti o dar je potrebné doložiť: 

 • formulár k žiadosti o finančný dar
 • kópiu lekárskej správy
 • doklad o cene predmetu žiadosti (zdravotné pomôcky, služby ...), popr. kalkuláciu stavebných úprav
 • kópiu rozhodnutia o príspevku z odboru sociálnych vecí a zdravotníctva príslušného magistrátu, zdôvodnenie žiadosti a opis životné situácie (stručný príbeh v písomné podobe)
 • rodinnú alebo žiadateľovu fotografiu
 • súhlas s uveřejněním žiadosti, kontaktného telefónu a miesta bydliska na webových stránkach o.z. Dobrý skutok
 • čestné vyhlásenie (vzor) o finančnej situácii rodiny s podpisom (je súčasťou formulára, ktoré si stiahnete po vyplnení tohto formulára), v ktorej o.i. uvediete: 
  - Všetky príjmy, vrátane všetkých sociálnych dávok. 
  - Výdavky (strava, bývanie, …)

V prípade schválenia žiadosti povereným tímom o.z. Dobrý skutok je žiadateľ telefonicky alebo e-mailom kontaktovaný pracovníkom Dobrého skutku za účelom zvážení všetkých možností a postupov riešenia danej žiadosti. Grafickú podobu spracovanie dodaných materiálov posielame žiadateľovi k odouhlasení. Odsúhlasená verzia je vo forme krátkeho článku zverejnená na webových stránkach o.z. Dobrý skutok.

Po nahromadení potrebných finančných prostriedkov je vystavená darovacia zmluva dvojmo a podpísaná oboma stranami. Darovacia zmluva presne vymedzuje účel, na ktorý môžu byť finančné prostriedky použité. V prípade darovania vecného daru je predmet odovzdaný žiadateľovi osobne pracovníkom Dobrého skutku alebo doručený prepravnou službou vždy spoločne s darovacou zmluvou.

Vždy podporujeme konkrétnu osobu, inštitúcii či zariadenie, aby bolo využitie daru stopercentne kontrolovateľné, ako zo strany o.z. Dobrý skutok, tak zo strany darcov. Náš klient má tvár, príbeh, adresu, kontaktný telefón. Má skrátka konkrétnu podobu.

Tu sa môžete zoznámiť s príjemcami, ktorým sme už pomohli. Pri každom z nich sa môžete presvedčiť, ako bola žiadosť vyriešená.

Žiadosti o pomoc zasielajte prosím prostredníctvom elektronického Formulára k žiadosti o dar.

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140